• உங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
    0( 0 REVIEWS )
    658 STUDENTS

    உங்களைத் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ற இந்த பயிற்சி ( Personality Assessment ) நீங்கள் யார்?  உங்கள் பலம், பலவீனம், உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் வாழ்வில் அச்சுறுத்தல்கள்…