உங்களைத் தெரியுமா உங்களுக்கு?

Required fields are marked *

Your full name

Your current email

1.

a) மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்த பிறகு நான் முடிவெடுக்கிறேன்.

b) பிறரை கலந்தாலோசிக்காமல் நான் முடிவெடுக்கிறேன்.

*

1 out of 32

13 December, 2019

0 responses on "உங்களைத் தெரியுமா உங்களுக்கு?"

    Leave a Message

    X